Ναός 56

ergobig: 
ergothumb: 
Ναός 56

Διαστάσεις χ/ψ